Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
426 5 0 9666 9426 329 17 46.5 % 50 % 3.5 %
579 6 0 47 11 3 1 72.7 % 0 % 27.3 %
40 513 11 71551 69072 5795 843 75.7 % 15.9 % 8.4 %
381 235 0 9953 9296 940 42 34.2 % 55.7 % 10.1 %
526 5 0 12585 11622 1225 17 43.8 % 45.6 % 10.6 %
509 5 0 14 8 0 0 100 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
478 0 0 14560 13189 2456 63 70.6 % 10.8 % 18.6 %
563 0 0 3413 873 386 2 51 % 4.8 % 44.2 %
635 6 0 3366 3048 1107 1 52.4 % 11.3 % 36.3 %
446 0 1 847 675 324 2 29.3 % 22.7 % 48 %
19 0 0 9 1 0 1 100 % 0 % 0 %
567 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
566 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
467 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 426
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9666
Giải quyết: 9426
Trễ hạn: 329
Trước hạn: 46.5%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 3.5%
Mức độ 2: 579
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 72.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 27.3%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 513
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 71551
Giải quyết: 69072
Trễ hạn: 5795
Trước hạn: 75.7%
Đúng hạn: 15.9%
Trễ hạn: 8.4%
Mức độ 2: 381
Mức độ 3: 235
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9953
Giải quyết: 9296
Trễ hạn: 940
Trước hạn: 34.2%
Đúng hạn: 55.7%
Trễ hạn: 10.1%
Mức độ 2: 526
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12585
Giải quyết: 11622
Trễ hạn: 1225
Trước hạn: 43.8%
Đúng hạn: 45.6%
Trễ hạn: 10.6%
Mức độ 2: 509
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 478
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14560
Giải quyết: 13189
Trễ hạn: 2456
Trước hạn: 70.6%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 18.6%
Mức độ 2: 563
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3413
Giải quyết: 873
Trễ hạn: 386
Trước hạn: 51%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 44.2%
Mức độ 2: 635
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3366
Giải quyết: 3048
Trễ hạn: 1107
Trước hạn: 52.4%
Đúng hạn: 11.3%
Trễ hạn: 36.3%
Mức độ 2: 446
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 847
Giải quyết: 675
Trễ hạn: 324
Trước hạn: 29.3%
Đúng hạn: 22.7%
Trễ hạn: 48%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 567
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 566
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 467
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%