CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 524 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Mức độ 4 Công nhận bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2 Mức độ 4 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014. B-BYT-286621-TT An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
3 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP (Đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành công thương) An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
4 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
5 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP (Đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành công thương) An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
6 Mức độ 3 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động An toàn, vệ sinh lao động
7 Mức độ 3 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Thu BHXH,BHYT và BHTN
8 Mức độ 3 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Thu BHXH,BHYT và BHTN
9 Mức độ 3 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Thu BHXH,BHYT và BHTN
10 Mức độ 3 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
11 Mức độ 3 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
12 Mức độ 3 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Bồi thường nhà nước
13 Mức độ 3 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã) Bồi thường nhà nước
14 Mức độ 3 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
15 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bồi thường nhà nước